<< Главная страница

КОРОТКО ПРО АВТОРА orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=16108


Доктор економiчних наук Валерiй Iванович Терещенко людина цiкавоï долi. Пiд час громадянськоï вiйни вiн, недавнiй випускник краснодарськоï гiмназiï, потрапив у Крим, зайнятий бiлогвардiйцями. Тяжко хворого на тиф юнака вони вивезли за кордон, вiдiрвавши вiд рiдноï сiмï. Близько десяти рокiв В. I. Терещенко жив у Чехословаччинi. У Празi закiнчив перших два вищих навчальних заклади економiчне вiддiлення полiтехнiчного iнституту та iнститут сiльськогосподарськоï кооперацiï . Тут здобув звання доцента кооперативних наук, деякий час викладав.
У 1930 роцi Валерiй Iванович виïхав до Америки, закiнчив економiчний факультет Колумбiйського унiверситету в Нью-Йорку, згодом був професором цього унiверситету, ряду iнших вищих навчальних закладiв США, де викладав, зокрема, курс Органiзацiя i управлiння. Вiн був вiце- президентом фiрми, працював старшим економiстом у Мiнiстерствi сiльського господарства США, консультантом у вiдомого американського фермера Р. Гарста i в однiй з фiрм Уолл-стрiту, директором науково- дослiдного проекту з кооперацiï Мiнiстерства працi. З-пiд пера вченого вийшов цiлий ряд праць з питань кооперацiï, вiн брав участь у розробцi кооперативного законодавства США. Пiсля вiйни вiсiм разiв приïздив до Радянського Союзу з дiловими вiзитами, у 1946 роцi був головним економiстом мiсiï ЮНРРА в Украïнi. Пiсля повернення на Батькiвщину, у 1960 роцi, допомагав у налагодженнi звязкiв з дiловими вiзитами, працював у Украïнському НДI економiки i органiзацiï Мiнiстерства сiльського господарства УРСР, викладав у Киïвському унiверситетi. Нинi В. I. Терещенко консультант Центру дослiджень науково- технiчного потенцiалу та iсторiï науки АН УРСР. Вiн автор вiдомих у нас в краïнi i за рубежем книг Америка, в якiй я жив та Органiзацiя i управлiння. (Досвiд США), а загалом бiльш як 160 праць i статей у перiодицi з питань органiзацiï i управлiння економiкою, якi друкувалися в США, Аргентинi, Болгарiï, Iндiï, Канадi, НДР, Перу, Польщi, Угорщинi, Чехословаччинi, Швейцарiï. У 1970 роцi у видавництвi Экономика пiд його редакцiєю вийшов Курс для вищого управлiнського персоналу.

КОРОТКО ПРО АВТОРА orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=16108


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация